0Sissejuhatus füüsikasse Kinemaatika Dünaamika Soojusülekanne Aine olekute muutused
100
Mis on füüsika?
Loodusteadus, mis uurib looduse põhivormide liikumist ja looduses esinevaid vastastikmõjusid täppisteaduslike meetoditega.
100
Mis on trajektoor?
Kujutletava joon, mida mööda keha liigub.
100
Mis on jõud?
Füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele kehale.
100
Mis on soojusülekanne?
Siseenergia levimine ühelt kehale teisele
100
Mis on sulamine?
Tahke aine muutumine vedelaks.
200
Mis on füüsikaline keha?
Loodusteadustes uuritav objekt, mida saab uurida loodusteadusliku meetodiga.
200
Mis on kiirus?
Füüsikaline suurus, mis näitab, kui pika tee keha läbib mingi ajavahemiku jooksul.
200
Mis on F=mg?
Raskusjõu arvutamise valem.
200
Mis on soojusjuhtivus?
Soojusvahetuse liik, kus aine siseenergia kandub ühelt aineosakeselt teisele.
200
Mis on aurumine?
Vedel aine muutumine gaasiliseks.
300
Mis on füüsikaline suurus?
Keha omaduse, mida saab mõõta ja millel on olemas arvväärtus, ühik ja tähis.
300
Mis on taustkeha?
Keha, mille suhtes liikumist vaadeldakse.
300
Mis on hõõrdejõud?
Jõud, mis takistab kokkupuutes olevate kehade liikumist teineteise suhtes.
300
Mis on konvektsioon?
Soojusvahetuse liik, kus siseenergia levib vedeliku- või gaasivoolude teel.
300
Mis on kondenseerumine?
Gaasilise aine muutumine vedelaks.
400
Mis on mõõtmine?
Füüsikalise suuruse konkreetse väärtuse võrdlemine sama suuruse teise, mõõtühikuks võetud väärtusega ehk võrdlemine mõõtühikuga.
400
Mis on hetkkiirus?
Kiirus mingil konkreetsel ajahetkel.
400
Mis on njuuton?
Jõu ühik.
400
Mis on soojuskiirgus?
Soojusvahetuse liik, kus siseenergia levib kiirguse teel.
400
Mis on sublimeerumine?
Tahke aine muutumine gaasiliseks.
500
Mis on füüsika valemid?
Suuruste tähiste abil kirja pandud füüsikalise sisuga lauseid.
500
Mis on inertsus?
Nähtus, kus kehad püüavad säilitada oma liikumisolekut.
500
Mis on deformatsioon?
Nähtus, kus kehade kuju jõu mõjudes muutub.
500
Mis on soojushulk?
Keha siseenergia hulka, mis kandub ühelt kehalt teisele.
500
Mis on keemine?
Vedeliku aurustumine kogu ruumala ulatuses.
Füüsika 1.kursus

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share